Dag 1. 16.september

09:00-09:05
Velkommen, praktisk informasjon.
Erling Holmefjord, Daglig Leder Petro Media News AS

erling

Programmet overtas av Hugo Halvorsen, Daglig leder SfS, som er konferansiér for Granskningskonferansen2014

hugo

Tema 1. Hva kjennetegner et godt gjennomført granskningsarbeid.

09:05-09:15

Viktighet av gransking – hvilke områder kan vi bli bedre på?
Ved Finn Carlsen, PTIL

finncarlsen
09:15-10:15
Why is it so hard to learn?
Ved Jop Groenweg, Project manager ‘Human Error’ at the Centre for Safety Research at Leiden University

About 70-90% of all disturbances are so-called ‘repeat-incidents’. Although organisations spent vast amount of resources on investigating incidents, they appear unable to embed those learnings effectively in the way they operate. In this presentation a model describing how organisations learn will be presented,  where the main bottlenecks in the learning process are and how they can be eliminated.

jop
10:15-10:30
Pause
10:30-11:30
Rettslige rammer for målrettede undersøkelser.
Ved Advokatene Jacob S. Bjønness-Jacobsen og Marius S. Langnes fra Grettes avdeling for Gransking og Compliance.

Formålet med og formen for gransking (rettslig, privat eller offentlig) påvirker hvordan granskingsprosessen bør gjennomføres, herunder hvordan mandatet bør formuleres. Fremgangsmåten er avgjørende for å sikre riktig informasjon, nå formålet/resultatet, samt sikre en forutsigbar kostnadsramme. Våre sentrale rettssikkerhetsprinsipper som retten til personvern, retten til kontradiksjon, taushetsplikt, osv. skal også ivaretas. Det er ulike former for gransking og ulike regler og retningslinjer som kommer til anvendelse. På samme måte kan formålet med granskingen være ulikt, selv det rent overordnet er å avdekke faktum. Foredraget vil trekke opp linjer for en god granskingsprosess.

grette

11:30-11:50
Diskusjon rundt bordene, spørsmål fra salen

12:00-13:00
Lunsj

 

Tema 2: Læring gjennom hendelser og granskning

13:00-13:30
Learning from major accidents – setting people up for success
Ved John Wilkinson, Principal Human Factors Consultant&OSHCR Consultant, The Keil Centre Limited.

The focus will be on promoting effective learning not only from major incidents but also from wider sources, an area which is not well defined to date. The presenter will suggest how organisations can learn more effectively, and more proactively i.e. before incidents occur. The ABC model for human behaviour will also be discussed, and how it can be applied to help set people up for success.

johnwilkinson
13:30-14:00
Uhell og ulykker-lærer vi av våre feil eller glemmer vi underveis?
Ved Ranveig Kviseth Tinmannsvik, Seniorforsker, dr.ing Sintef Teknologi og Samfunn.

Foredraget vil fokusere på ulykkesforståelse, gransking og læring, mekanismer som skaper læring/endring etter en ulykke, samt hemmere og fremmere for læring. Avslutningsvis presenteres noen forslag til bedre læring etter ulykker.

ranveig
14:00-14:20
Pause / utstilling
14:20-14:50
Ulykkesgranskning på forhånd?
Ved Ole Magnus Nyheim, Senior sikkerhetsrådgiver, Safetec Nordic AS

Hvordan benytte systematisert kunnskap om både utløsende og bakenforliggende årsaker til tidligere hendelser til å avdekke svakheter før ulykken inntreffer.

olemagnus
14:50-15:20
En alternativ granskingstilnærming – Læring før tiltak.
Ved Morten Andreassen, Safety Disiciplin and System Team Led AS Norske Shell. 

Det er alltid veldig lærerikt å delta i teamet som gransker en hendelse. Men granskerne hører jo til andre deler av organisasjonen enn den som har problemet. Når granskingen er avsluttet overlates resultatet til hendelseseier som iverksetter og følger opp tiltakene.

Hvordan kan vi hjelpe organisasjonen til å oppnå samme grad av læring som granskingsteamet? Og hvordan kan denne læringen brukes til å utvikle gode tiltak på alle nivå som forebygger gjentakelse?

mortenandreassen
15:20-15:30
Kort pause/beinstrekk
15:30-16:00
Granskinger som en del av læringsprosesser; hvilken rolle spiller de?
Ved Kirsti Russell Vastveit, Stipendiat, Universitetet i Stavanger (UiS).

kirsti
16:00-16:30
Diskusjon rundt bordene, spørsmål fra salen.
18:30
Aperitiff, middag

 

Dag 2. 17.september.

Tema 3. Granskningsperspektiver og metoder

09:00-09:45
«Vi finner det vi leter etter – om betydningen av metoder og perspektiver i granskning.
Ved Kjell Harald Olsen, Professor UIS

Hvilken betydning har granskernes bakgrunn og deres arbeidsmetoder for hvordan vi forstår hendelsen?

kjellharald
09:45-10:05
Ny revidert SfS anbefaling om gransking.
Ved Rune Pallesen, Conocophillips og leder SFS sin arbeidsgruppe.

Formålet med anbefalingen er å gi kjennskap til prosesser og metoder for å gjennomføre en god og uavhengig gransking.  Videre inneholder den reviderte anbefalingen til SfS praktiske tips, maler og huskeregler.

runepallesen
10:05-10:20
 Pause
10:20-11:00
A-standard/lederskapsmodellen og bruk av denne i granskingssammenheng (i planlegging, gjennomføring og tiltaksutvikling/læring). A-standard er også et eksempel på læring basert på positive hendelser/erfaring.
Ved Stig Stellberg, Manager SSU, Compliance&Leadership DPN, Statoil.

stigstellberg
11:00-11:30
Kultur og system for læring-stemmer kart og terreng?
Ved Jorunn Tharaldsen, Sjefingeniør Petroleumstilsynet

joruntharaldsen
11:30-11:50
Summing rundt bordene, spørsmål fra salen

12:00-12:15
Avslutning, lunsj og vel hjem.